Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Gốc > Giáo án > Trung học cơ sở > Vật lý > Vật lý 9 > (38 bài)

Thumbnail

Giáo án theo chuỗi dạy học

Ngày gửi: 2020-12-12 20:13:42

Thumbnail

Bài 27. Lực điện từ

Ngày gửi: 2016-06-16 19:26:57

Thumbnail

Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, ...

Ngày gửi: 2016-06-16 19:26:22

Thumbnail

Bài 24. Từ trường của ống dây...

Ngày gửi: 2016-06-16 19:25:14

Thumbnail

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

Ngày gửi: 2016-06-16 19:24:44

Thumbnail

Bài 22. Tác dụng từ của dòng ...

Ngày gửi: 2016-06-16 19:23:59

Thumbnail

Bài 21. Nam châm vĩnh cừu

Ngày gửi: 2016-06-16 19:23:02

Thumbnail

TÍCH HỢP TKNL

Ngày gửi: 2014-08-27 21:21:29

Thumbnail

SKKN MOI 2

Ngày gửi: 2014-08-27 21:19:45

Thumbnail

SKKN VẬT LÝ 9

Ngày gửi: 2014-08-27 21:18:30

Thumbnail

SKKN LÝ

Ngày gửi: 2014-08-27 21:18:06

Thumbnail

Lí 9 phần 1

Ngày gửi: 2014-06-29 09:06:16

Thumbnail

SKKN VẬT LÝ 9

Ngày gửi: 2014-03-18 03:03:13

Thumbnail

Lí 9 phần 2

Ngày gửi: 2014-03-18 02:03:56

Thumbnail

KẾ HOẠCH BỘ MÔN VẬT LÝ 9

Ngày gửi: 2014-03-18 02:03:17

Thumbnail

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Ngày gửi: 2014-03-18 02:03:16

Thumbnail

Lí 9 phần 4

Ngày gửi: 2013-04-05 09:04:56

Thumbnail

Lí 9 phần 3

Ngày gửi: 2013-04-05 09:04:03

Thumbnail

TIẾT 20

Ngày gửi: 2012-10-15 06:10:29

Thumbnail

TIẾT 19

Ngày gửi: 2012-10-08 09:10:01

Thumbnail

TIẾT 18

Ngày gửi: 2012-09-30 08:09:49

Thumbnail

TIẾT 17

Ngày gửi: 2012-09-30 08:09:20

Thumbnail

TIẾT 15

Ngày gửi: 2012-09-30 07:09:48

Thumbnail

TIẾT 16

Ngày gửi: 2012-09-30 07:09:19

Thumbnail

TIẾT 5

Ngày gửi: 2012-09-30 07:09:17

Thumbnail

TIẾT 6

Ngày gửi: 2012-09-25 09:09:59

Thumbnail

TIẾT 2

Ngày gửi: 2012-09-25 09:09:58

Thumbnail

TIẾT 10

Ngày gửi: 2012-09-25 09:09:47

Thumbnail

TIẾT 7

Ngày gửi: 2012-09-25 09:09:38

Thumbnail

TIẾT 12

Ngày gửi: 2012-09-25 09:09:36

Thumbnail

TIẾT 13

Ngày gửi: 2012-09-25 09:09:26

Thumbnail

TIẾT 3

Ngày gửi: 2012-09-25 09:09:23

Thumbnail

TIẾT 14

Ngày gửi: 2012-09-25 09:09:14

Thumbnail

TIẾT 8

Ngày gửi: 2012-09-25 09:09:12

Thumbnail

TIẾT 4

Ngày gửi: 2012-09-25 09:09:10

Thumbnail

TIẾT 11

Ngày gửi: 2012-09-25 09:09:04