Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Gốc > Đề thi > Học kì > Vật lý > (33 bài)

Thumbnail

ĐỀ HKII LÍ 9(15-16)(CA)

Ngày gửi: 2016-06-13 00:03:56

Thumbnail

ĐỀ HKII LÍ 8(15-16)(CA)

Ngày gửi: 2016-06-13 00:03:12

Thumbnail

ĐỀ HKII LÍ 7(15-16)

Ngày gửi: 2016-06-13 00:02:36

Thumbnail

ĐỀ HKII LÍ 6(15-16)(CA)

Ngày gửi: 2016-06-13 00:02:03

Thumbnail

ĐỀ HKI LÍ 7(15-16)(CA)

Ngày gửi: 2016-06-12 22:54:51

Thumbnail

ĐỀ HKI LÍ 9(15-16)(CA)

Ngày gửi: 2016-06-12 22:54:17

Thumbnail

ĐÈ HKI LÍ 6(15-16)

Ngày gửi: 2016-06-12 22:49:26

Thumbnail

ĐỀ HKI LÍ 8(15-16)(CA)

Ngày gửi: 2016-06-12 22:48:46

Thumbnail

Ma trận và đề thi Vật lí 9 HK...

Ngày gửi: 2016-05-31 17:17:23

Thumbnail

ĐỀ THI VẬT LÝ 7-9, CNGHE 7-8 ...

Ngày gửi: 2016-03-01 11:01:14

Thumbnail

ĐỀ THI VẬT LÝ 6 2015-2016 TAH

Ngày gửi: 2016-03-01 10:58:42

Thumbnail

Đề KTHKI-Lý 9-15-16-HT

Ngày gửi: 2015-12-27 20:36:02

Thumbnail

Đề KTHKI-VLy 8(HT)-15-16

Ngày gửi: 2015-12-27 20:27:38

Thumbnail

Đề KTHKI-V Lý 6-15-16(HT)

Ngày gửi: 2015-12-27 20:13:07

Thumbnail

Lý 9,kỳ 1, 15-16, LM

Ngày gửi: 2015-12-24 09:38:31

Thumbnail

Lý 8, kì 1, 15-16, LM

Ngày gửi: 2015-12-24 09:37:54

Thumbnail

Lý 7, Kỳ 1, 15-16, LM

Ngày gửi: 2015-12-24 09:37:14

Thumbnail

Lý 6, kỳ 1,15-16, LM

Ngày gửi: 2015-12-24 09:35:47

Thumbnail

ĐỀ THI HKI LÝ 9 TK

Ngày gửi: 2014-11-24 14:34:27

Thumbnail

ĐỀ THI HKI THAM KHẢO LÝ 8

Ngày gửi: 2014-11-24 14:27:04

Thumbnail

ĐỀ THI HKI LÝ 7 TK

Ngày gửi: 2014-11-24 14:25:54

Thumbnail

ĐỀ THI HKI THAM KHẢO

Ngày gửi: 2014-11-24 14:22:41

Thumbnail

KẾ HOẠCH ÔN THI HSG

Ngày gửi: 2014-08-27 21:10:42

Thumbnail

TÀI LIỆU ÔN THI HSG

Ngày gửi: 2014-08-27 21:09:24

Thumbnail

ĐỀ KIỂM TRA LÝ 9 HKII

Ngày gửi: 2014-08-27 21:08:06

Thumbnail

ĐỀ THI VẬT LÝ 9

Ngày gửi: 2014-08-27 21:07:20

Thumbnail

ĐỀ THI HKII LÝ 9

Ngày gửi: 2014-08-27 21:05:50

Thumbnail

ĐỀ THI VẬT LÝ 9 HKII

Ngày gửi: 2014-06-29 09:06:35

Thumbnail

THUYẾT MINH ĐDDH TỰ LÀM

Ngày gửi: 2014-06-29 09:06:24

Thumbnail

HK II Nam hoc 2011-2012

Ngày gửi: 2012-05-15 05:06:24

Thumbnail

HK II Nam hoc 2011-2012

Ngày gửi: 2012-05-15 05:04:31

Thumbnail

HK II Nam hoc 2011-2012

Ngày gửi: 2012-05-15 04:37:09

Thumbnail

HK II Nam hoc 2011-2012

Ngày gửi: 2012-05-15 04:35:29