Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Gốc > Đề thi > Tiểu học > (5 thư mục)


Lớp 1 (2 bài)
Thumbnail

đề thi tiếng việt 2016-2017

Ngày gửi: 2017-03-01 21:37:16

Thumbnail

đề thi toán

Ngày gửi: 2017-03-01 21:36:41


Lớp 2 (2 bài)
Thumbnail

HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:25:46

Thumbnail

HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:25:15


Lớp 3 (5 bài)
Thumbnail

HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:26:29

Thumbnail

HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:23:31

Thumbnail

Thi HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:21:19

Thumbnail

đề tiếng việt 2016-2017

Ngày gửi: 2017-03-01 21:38:46


Lớp 4 (8 bài)
Thumbnail

HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:28:31

Thumbnail

HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:28:04

Thumbnail

HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:27:39

Thumbnail

HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:27:19


Lớp 5 (9 bài)
Thumbnail

HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:30:02

Thumbnail

HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:29:41

Thumbnail

HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:29:26

Thumbnail

HKI 2016

Ngày gửi: 2017-03-01 22:29:04