Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Hoàng Chung
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học An Phước A
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1801 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 23285 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này