Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thu Diễm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/diemluy
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học An Phước B
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Lê Hồng Khanh, Châu Chánh Ngôn
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1394 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5122 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này