Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Bài 5. Vùng biển nước ta

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thầy Tuấn
Người gửi: Lê Phong Vũ
Ngày gửi: 16h:30' 11-10-2011
Dung lượng: 10.8 MB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN HỘI A
Môn: Địa Lí lớp 5
Bài:

Giáo viên: Nguyễn Văn Quốc Tuấn
Hãy chọn câu trả lời đúng.
Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì ?


a) Nöôùc ta coù maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc, nhöng ít soâng lôùn.
b)Soâng cuûa nöôùc ta coù löôïng nöôùc thay ñoåi theo muøa vaø coù nhieàu phuø sa.
c) Soâng ngoøi coù vay troø quan troïng ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng cuûa nhaân daân.
d) Cả a, b, c.
Kiểm tra bài cũ: “ Sông ngòi”
Chỉ trên bản đồ vị trí các con sông lớn ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam của nước ta?
Sông Hồng
Sông Thái Bình
Sông Đà Rằng
Sông Tiền
Sông Đồng Nai
Sông Hậu
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN HỘI A
Môn: Địa Lí lớp 5
Bài: VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Giáo viên: Nguyễn Văn Quốc Tuấn
Hoạt động 1:Vị trí vùng biển nước ta:
Quan sát lược đồ và đọc mục 1 SGK thảo luận nhóm đôi trong 2 phút:
1. Hãy nêu tên lược đồ và công dụng của lược đồ?
2. Biển Đông bao bọc những phía nào của phần đất liền nước ta ?
3. Hãy chỉ vùng biển của nước ta trên Biển Đông?

D?A L
VNG BI?N NU?C TA
1. Hy nu tn lu?c d? v cơng d?ng c?a lu?c d? ?
+Đây là Lược đồ khu vực Biển Đông
2. Biển Đông bao bọc những phía nào ở phần đất liền của Việt Nam?
+ Biển Đông bao bọc phía đông, phía nam và tây nam phần đất liền của nước ta.
Phía đông
Phía nam
Phía tây nam
3. Hãy chỉ vùng biển của nước ta trên Biển Đông?
Nước ta có vùng biển rộng, biển của nước ta là một bộ phận của Biển Đông.
Kết luận:
Vùng biển nước ta là một bộ phận của Biển Đông. Biển bao bọc phía đông, phía nam và tây nam phần đất liền nước ta.

D?A L
VNG BI?N NU?C TA

Quán sát hình 2 và đọc mục 2 trong SGK thảo luận nhóm 4 để trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập trong 4 phút:
Hoạt động 2:Đặc điểm của vùng biển nước ta.
1.Tìm những đặc điểm của vùng biển nước ta?
2.Mỗi đặc điểm có tác động như thế nào đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta ?
Các bạn giúp mình với.
Đặc điểm của vùng biển nước ta.
Nước biển không bao giờ đóng băng.
Miền Bắc và miền Trung hay có bão.
Hằng ngày nước biển có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống, đó là thuỷ triều.
Ảnh hưởng của biển đến đời sống và sản xuất.
Thuận lợi cho giao thông và đánh bắt hải sản.

ĐỊA LÍ
VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Hoạt động 2:Đặc điểm của vùng biển nước ta.
Đặc điểm của vùng biển nước ta.
Nước biển không bao giờ đóng băng.
Miền bắc và miền Trung hay có bão.
Hằng ngày nước biển có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống, đó là Thuỷ triều.
Ảnh hưởng của biển đến đời sống và sản xuất.
Thuận lợi cho giao thông và đánh bắt hải sản.
Gây nhiều thiệt hại cho tàu thuyền và những vùng ven biển.

ĐỊA LÍ
VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Hoạt động 2:Đặc điểm của vùng biển nước ta.
Đặc điểm của vùng biển nước ta.
Nước biển không bao giờ đóng băng.
Miền bắc và miền Trung hay có bão.
Hằng ngày nước biển có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống, đó là Thuỷ triều.
Ảnh hưởng của biển với đời sống và sản xuất.
Thuận lợi cho giao thông và đánh bắt hải sản.
Gây nhiều thiệt hại cho tàu thuyền và những vùng ven biển.
Nhân dân ven biển thường lợi dụng thủy triều để lấy nước làm muối, ra khơi đánh bắt hải sản,...

ĐẠI LÍ
VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Hoạt động 2:Đặc điểm của vùng biển nước ta.

ĐỊA LÍ
VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Hoạt động 2:Đặc điểm của vùng biển nước ta.
Kết luận:
Ở vùng biển nước ta, nước không bao giờ đóng băng. Thuận lợi cho giao thông và đánh bắt hải sản.
- Miền Bắc và miền Trung hay có bão, gây thiệt hại cho tàu thuyền và những vùng ven biển.
-Ở Biển Đông hằng ngày nước có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống đó gọi là thủy triều. Nhân dân vùng ven biển thường lợi dụng thủy triều để lấy nước làm muối và ra khơi đánh bắt hải sản.

ĐỊA LÍ
VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Hoạt động 3:Vai trò của biển.
Dựa vào vốn hiểu biết và đọc SGK, từng nhóm thảo luận để trả lời các câu hỏi trong 4 phút ?
1.Biển tác động như thế nào đến khí hậu của nước ta ?
2.Biển cung cấp cho chúng ta những loại tài nguyên nào ?
3.Bờ biển dài với nhiều bãi biển góp phần phát triển ngành kinh tế nào ?

ĐỊA LÍ
VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Hoạt động 3:Vai trò của biển.
1.Biển tác động như thế nào đến khí hậu của nước ta ?

Trả lời:
? Bi?n giỳp cho khớ h?u nu?c ta tr? nờn di?u hũa hon.

ĐỊA LÍ
VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Hoạt động 3:Vai trò của biển.
Trả lời:
2.Hãy kể những loại tài nguyên từ biển
mà em biết ?
Biển là nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ,
khí tự nhiên, muối, cá, tôm…
Hải sản nước ta

ĐỊA LÍ
VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Hoạt động 3:Vai trò của biển.
Trả lời:
4.Bờ biển dài với nhiều bãi biển góp phần phát triển ngành kinh tế nào ?
Biển nước ta có nhiều bãi tắm và phong cảnh đẹp,
nghỉ mát hấp dẫn, góp phần đáng kể để phát triển ngành
du lịch.
TÔI LÀM PHÓNG VIÊN
Cát Bà_Hải Phòng
Bãi biển Nha Trang
Bãi biển Nha Trang
Mũi Né_Bình Thuận
Bãi biển Vũng Tàu
Bãi Sao_Phú Quốc Kiên Giang

ĐỊA LÍ
VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Hoạt động 3:Vai trò của biển.
Kết luận:
Bieån coù vai troø ñieàu hoøa khí haäu. Biển laø nguoàn taøi nguyeân vaø laø ñöôøng giao thoâng quan troïng. Ven bieån coù nhieàu nôi du lòch, nghæ maùt.

ĐỊA LÍ
VÙNG BIỂN NƯỚC TA

Quan sát hình và cho biết vấn đề môi trường hiện nay ở một số bãi biển nước ta?
?
Biển là sự sống.
Hãy bảo tồn cho muôn đời sau.
Vùng biển của nước ta là một bộ phận của biển Đông. Biển điều hòa khí hậu, là nguồn tài nguyên và là đường giao thông quan trọng. Ven biển có nhiều nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn.
Bài học:

ĐỊA LÍ
VÙNG BIỂN NƯỚC TA

TIẾT HỌC KẾT THÚC
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
IV. Nhận xét, dặn dò:
-Về nhà các em sưu tầm trên sách báo, thông tin truyền hình tìm hiểu thêm về các đặc điểm của vùng biển nước ta.
-Học bài phần ghi nhớ và trả lời các câu hỏi hôm nay.
-Chuẩn bị bài Đất và Rừng.
Lãnh thổ nước ta là 1 bán đảo (nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương) bên bờ biển Đông với đường bờ biển dài 3260 km bao hết vùng phía Đông và phía Nam của đất nước.Vì thế, nước ta nhận được ảnh hưởng sâu sắc của biển Đông.Về mùa Đông:các khối khí lạnh khi qua biển Đông đến nước ta đã biến tính thành lạnh, ẩm hơn (hoặc ấm-ẩm hơn) khiến cho mùa khô nước ta dịu đi.
+Về mùa hạ: không khí biển vào nước ta làm dịu bớt nóng bức.


3. Các hoạt động lên lớp.
Giới thiệu bài:
Trong bài học đầu tiên của chương trình, các em đã biết nước ta có đường bờ biển dài và giáp Biển Đông. Vậy vùng biển nuoc ta cĩ v? trí d?a lí v có đặc điểm ra sao? Vùng biển có vai trò như thế nào đối với khí hậu, đời sống và sản xuất của nước ta? Để biết được những vấn đề đó chúng ta hãy tìm hiểu qua tiết học hôm nay đó là bài "Vùng biển nước ta".
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓