Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Chỉ thị năm học 2011-2012

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: UBNDT
Người gửi: Lê Hồng Khanh
Ngày gửi: 10h:37' 12-08-2011
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /CT-UBND Vĩnh Long, ngày 03 tháng 8 năm 2011

CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012


Năm học 2011 - 2012 với nhiệm vụ trọng tâm là “Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” và cũng là năm học đầu tiên triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trong đó có mục tiêu " Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội " nhằm " Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam ".
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt những công việc sau:
1. Ngành Giáo dục và Đào tạo:
1.1. Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” và phong trào “xây dựng nông thôn mới”, đưa những phong trào đó đi vào chiều sâu, làm nền tảng cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.
Tăng cường việc thực hiện " 3 công khai " để người học và xã hội giám sát, đánh giá: việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục và đào tạo; các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; thu, chi tài chính; và " 4 kiểm tra ": việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục và đào tạo; việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường; việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức; việc thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.
1.2. Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục với những giải pháp hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường các hoạt động khảo thí và công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục; triển khai đồng bộ các giải pháp từ đổi mới quản lý đến đổi mới đánh giá kiểm tra, đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, phương pháp học tập của học sinh. Chú ý đến các trường học vùng nông thôn, vùng sâu, vùng có đồng bào người dân tộc. Song song đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở mỗi cấp học theo hướng dân chủ hóa, hội nhập quốc tế và khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi đối tượng.
1.3. Chăm lo và đầu tư cho phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện qua việc tăng cường năng lực đào tạo giáo viên, chuẩn hóa trong đào tạo, tuyển dụng và sử dụng nhà giáo các cấp; triển khai thực hiện Đề án quy hoạch nguồn nhân lực của ngành Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên; bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị và thư viện về chuyên môn và nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục…Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách dành cho ngành Giáo dục - Đào tạo và giáo viên.
1.4. Củng cố và phát triển mạng lưới trường, lớp học và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu học tập có chất lượng của học sinh; đầu tư xây dựng, hiện đại hóa hệ thống trường trung học phổ thông chuyên; tập trung hoàn thiện mạng lưới trường, lớp mầm non; củng cố và phát triển mô hình hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên theo hướng thực hiện
 
Gửi ý kiến