Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nhiều
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thuận Lợi B
Quận/huyện Huyện Đồng Phú
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1771 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9373 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này