Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Tập huấn tổ trưởng chuyên môn trường trung học

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Khanh
Ngày gửi: 15h:37' 20-08-2011
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN
Chuyên đề 2
TẬP HUẤN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC

- Tổ trưởng chuyên môn (TTCM) có những hiểu biết cơ bản về kế hoạch, các loại kế hoạch của tổ chuyên môn (TCM), qui trình, kỹ thuật xây dựng kế hoạch
- Vận dụng xây dựng kế hoạch hoạt động của TCM và tổ chức, hướng dẫn giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp các qui định hiện hành và điều kiện thực tế.
2
MỤC TIÊU CHUNG

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của tổ chuyên môn; ý nghĩa, yêu cầu; nội dung; hình thức và qui trình xây dựng 2 loại kế hoạch: KH năm học của TCM và kế hoạch hoạt động cuả GV.
Vận dụng được các kiến thức trên vào xây dựng kế hoạch của TCM và tổ chức, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của giáo viên và các loại kế hoạch khác.
Nâng cao ý thức về vai trò của TTCM và của giáo viên trong việc xác định kế hoạch cho các hoạt động phát triển chuyên môn trong năm học; trên cơ sở đó, dần khắc phục thói quen làm việc theo kinh nghiệm hoặc tùy tiện.
3
MỤC TIÊU CỤ THỂ
NỘI DUNG CHÍNH
4
5
PHẦN 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN
6
1) Trong thực tế, TCM trường trung học có những loại kế hoạch nào?
Hoạt động 1:
trao đổi kinh nghiệm
1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch TCM
1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch TCM
Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn
Kế hoạch học kỳ
Kế hoạch hàng tháng
Kế hoạch tuần
Kế hoạch hoạt động trong năm học của GV
Kế hoạch cho từng mặt hoạt động:
KH thực hiện các chuyên đề cải tiến phương pháp dạy học;
KH hội giảng; KH dự giờ, rút kinh nghiệm;
KH bồi giỏi - phụ kém;
KH tổ chức hoạt động ngoại khóa;
KH nâng cao chất lượng CM, NV cho đội ngũ GV trong TCM
7
1.1. Các loại kế hoạch ở TCM
Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn
Kế hoạch học kỳ
Kế hoạch hàng tháng
Kế hoạch tuần
Kế hoạch hoạt động trong năm học của GV
Kế hoạch cho từng mặt hoạt động:

8
KH thực hiện các chuyên đề cải tiến phương pháp dạy học;
KH hội giảng; KH dự giờ, rút kinh nghiệm;
KH bồi giỏi - phụ kém;
KH tổ chức hoạt động ngoại khóa;
KH nâng cao CL chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV trong tổ …
1.1. Các loại kế hoạch ở TCM
1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch TCM
2 loại kế hoạch có tính pháp quy
Theo “Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” – Bộ GD-ĐT, 2007, 2011
9
1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch TCM
Xây dựng kế hoạch
Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn
Xây dựng kế hoạch năm học của TCM
Kế hoạch năm học của giáo viên
Kế hoạch
1.2. Các khái niệm cơ bản:
10
1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch TCM
1.3 Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch TCM
Đối với các thành viên trong tổ
Đối với hiệu trưởng
Đối với tổ trưởng chuyên môn
11
1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch TCM
1.4 Những yêu cầu xây dựng kế hoạch TCM
Đảm bảo tính khoa học
Đảm bảo tính cụ thể, đo được
Đảm bảo tính mục đích
Đảm bảo tính thực tiễn, khả thi
Đảm bảo tính linh hoạt
Đảm bảo tính dân chủ
Đảm bảo tính hệ thống, nhất quán
12
1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch TCM
13
PHẦN 2

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM
14
Dựa vào kinh nghiệm thực tế, thầy/cô hãy mô tả lại cấu trúc nội dung và hình thức của kế hoạch TCM?
Hoạt động 2:
trao đổi kinh nghiệm
15
CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
CỦA MỘT BẢN KẾ HOẠCH
(trang 75 tài liệu tập huấn)
2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM

- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT tỉnh (hoặc của Phòng GD-ĐT…);
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT/THCS……..
Tổ …….. xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
2. Thuận lợi (mạnh/thời cơ)
3. Khó khăn (yếu/thách thức)
II. CÁC MỤC TIÊU CHUNG:
Mục tiêu 1 ….. ; Mục tiêu 2 ……. ; Mục tiêu 3 …….
III. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN : 
IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
1. ………
2. ……….
16
Các loại nghị quyết của Đảng các cấp
(có liên quan đến phát triển giáo dục)
Các chỉ thị của Nhà nước, của chính quyền các cấp
Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ năm học của ngành (được ban hành từ các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục
Nghị quyết Chi bộ nhà trường, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường (nếu đã có).
Lưu ý: khi đưa vào phần mở đầu của kế hoạch, chỉ nên chọn những cơ sở pháp lý gần nhất với nhà trường để làm điểm tựa pháp lý trực tiếp cho việc đề xuất các nội dung của kế hoạch của TCM.
17
2.1. Nội dung của kế hoạch TCM
2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM
Đặc điểm tình hình
Các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản (của các nhiệm vụ)
Các biện pháp thực hiện từng nhiệm vụ
Xác định lịch trình thực hiện và cách thức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nhiệm vụ, các hoạt động chính của TCM
Những đề xuất của TCM
18
2.1. Nội dung của kế hoạch TCM
2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM
Nội dung chính
Chủ thể lập KH ký tên
và Hiệu trưởng phê duyệt
Hình thức trình bày có tính truyền thống theo thể thức văn bản hành chính
Tiêu ngữ
BAO GỒM:
Tên chủ thể của kế hoạch (Trường và TCM);
Quốc hiệu;
Thời gian;
tên văn bản;
Phần 1
Phần 2
Phần 3
PHÊ DUYỆT TỔ TRƯỞNG
(Hiệu trưởng (ký tên)
ký tên, đóng dấu)
19
2.2. Hình thức của kế hoạch TCM
2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TCM
MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
20
Thế nào là mục đích, mục tiêu, chỉ tiêu? Nêu sự khác biệt giữa 3 khái niệm này?
Hoạt động 3:
Trao đổi
Mục tiêu
21
- Mục tiêu là “đích cần đạt tới để thực hiện nhiệm vụ”
(Từ điển Tiếng Việt . Viện Ngôn ngữ học. NXB KHXH – 1988).

Mục tiêu là dự kiến về kết quả cuối cùng cần đạt được khi thực hiện một hoạt động

Trong xây dựng kế hoạch, mục tiêu là tuyên bố về những thay đổi mà một cá nhân hoặc một tổ chức mong muốn có được khi kết thúc thời hạn một nhiệm vụ/một hoạt động.

Có mục tiêu số lượng và mục tiêu chất lượng.
MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
5 yêu cầu đối với 1 mục tiêu chuẩn
22
Một mục tiêu chuẩn….
3. Có thể
đạt được
(vừa sức)
2. Đo lường được
4. Thực tế,
có định hướng kết quả
5. Có
thời hạn
1. Cụ thể, dễ hiểu
MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
Đặc điểm của mục tiêu
23

Mục tiêu là một phát biểu chung về những gì mong muốn đạt được, mang tính khái quát.

Các mục tiêu đề ra có thể có nội dung phức tạp, vì thế chúng thường được phân thành các chỉ tiêu khác nhau.

Như vậy, các chỉ tiêu (của một mục tiêu) là sự phân nhỏ mục tiêu đó thành các thành phần. Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đó nghĩa là đã đạt được mục tiêu đề ra.
MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
Chỉ tiêu
24
- Là mức định ra để đạt tới cho một nhiệm vụ, thường được biểu hiện bằng con số.
- Chỉ tiêu có tính cụ thể, chính xác, định lượng được, đo lường được, đối chiếu được (là chỉ số biểu thị cho lượng/mức của MT)
Ví dụ: nhiệm vụ/công việc này sẽ có mấy người đạt? tỷ lệ % là bao nhiêu? thực hiện nhiệm vụ/công việc đó trong thời gian bao lâu? Đến đâu thì kết thúc? Chỉ tiêu về chất lượng học sinh năm học này cao hơn năm học trước bao nhiêu %?
- Chỉ tiêu nằm trong mục tiêu, biểu đạt cụ thể cho mục tiêu.
hoạt động/công việc
MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
Chỉ tiêu
Lưu ý:
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, mỗi mục tiêu nên gồm không nên đặt ra quá nhiều chỉ tiêu (nên tối đa có 5 chỉ tiêu).
25
MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
So sánh mục đích - mục tiêu - chỉ tiêu
26

- Mục đích: là kết quả cuối cùng cần đạt được trong hoạt động của con người.

Mục tiêu là kết quả cần đạt được của mỗi hoạt động.

Chỉ tiêu: là mức cụ thể hoặc giá trị cụ thể định ra để làm đích cần đạt tới cho một hoạt động.

Chỉ tiêu thường được biểu hiện bằng con số.
MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
- GiỐNG NHAU:
Mục tiêu và Mục đích đều chỉ ra cái đích cần đạt tới.
- KHÁC NHAU:
+ Mục đích chỉ cái đích cuối cùng/kết quả tổng thể của hoạt động.
+ Mục tiêu chỉ các đích gần/kết quả bộ phận của hoạt động;
+ Chỉ tiêu là phần định lượng (con số cụ thể) của các MT được xác định trong mỗi hoạt động.
So sánh mục đích - mục tiêu - chỉ tiêu
27
MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
Gợi ý một số nhiệm vụ chủ yếu cần được TTCM quan tâm khi xây dựng kế hoạch năm học của TCM:

Nhiệm vụ bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức nhà giáo (gắn với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành);
Nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục: tổ chức dạy và học theo chương trình, kế hoạch, theo chuẩn KT-KN; tổ chức hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh… ;
Nhiệm vụ bồi dưỡng phát triển năng lực sư phạm của GV: (qua hoạt động nghề nghiệp thực tiễn, qua hoạt động học tập…) ;
Các nhiệm vụ khác: chủ nhiệm lớp, hoạt động của Đoàn, Đội…
28
Gợi ý một số nhiệm vụ chủ yếu cần được TTCM quan tâm khi xây dựng kế hoạch năm học của TCM:

Chương trình hoạt động áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh;
Chương trình hoạt động dạy giá trị sống, kỹ năng sống…
Chương trình hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học;
Chương trình hoạt động kiến thực tập sư phạm của TCM theo các chuyên đề phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển chuyên môn của tổ;
Các chương trình hoạt động khác …

29
Chuyển tiếp Kỹ thuật thiết kế mục tiêu
Bước 5: Công bố và thực hiện kế hoạch
Bước 4: Gửi dự thảo kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt
Bước 3: Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch
Bước 2: Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể
Bước 1: TTCM lập dự thảo kế hoạch năm học
Việc 1: Thu thập, xử lý thông tin
Việc 2: Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ
Việc 3: Xây dựng yêu cầu, các chỉ tiêu
Việc 4: Xác định các biện pháp
Việc 5: Dự kiến công việc và thời gian
30
2.3. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TCM
PHẦN 3

TTCM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CÁ NHÂN TRONG NĂM HỌC
31
TTCM tự nhận thức đầy đủ ý nghĩa của nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn GV trong TCM xây dựng KHCN: đây là một trong những chức trách, nhiệm vụ và nội dung quản lý, chỉ đạo TCM, có ý nghĩa đối với đối với công tác quản lý TCM và quản lý nhà trường
Làm cho GV hiểu được ý nghĩa của KHCN đối với sự phát triển nghề nghiệp của mỗi nhà giáo
Có trách nhiệm hướng dẫn GV về mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp xây dựng KHCN
Có vai trò tổ chức xây dựng và quản lý quá trình thực hiện KHCN của các giáo viên trong tổ
32
3. TTCM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN GV XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH NĂM HỌC (KH CÁ NHÂN)
3. 1. Vai trò của TTCM trong tổ chức, hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch cá nhân
Phân tích tình hình (của cá nhân trong năm học: nhiệm vụ, thuận lợi, khó khăn…)
Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cá nhân thực hiện trong năm học: nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống; nhiệm vụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ; nhiệm vụ học tập, nhiệm vụ chủ nhiệm, các nhiệm vụ khác được giao…và xác định yêu cầu, chỉ tiêu thực hiện của mỗi nhiệm vụ
Chỉ rõ các hoạt động trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong năm học
Chỉ rõ các điều kiện cần có để cá nhân thực hiện nhiệm vụ
Xác định lịch trình các hoạt động chính của cá nhân trong năm học
Đề xuất yêu cầu với TCM và với BGH nhà trường
33
3.2. Nội dung của kế hoạch cá nhân
3. TTCM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN GV XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH NĂM HỌC (KH CÁ NHÂN)
Tổ trưởng phổ biến kế hoạch, yêu cầu, hướng dẫn GV xây dựng KHCN và hạn định thời gian hoàn thành KHCN.
Bước 1
Tổ chức góp ý và phê duyệt:
- Thông qua tập thể nhóm, tổ chuyên môn góp ý;
- Các cá nhân bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch;
- Tổ trưởng duyệt và tổng hợp báo cáo với hiệu trưởng.
Bước 2
Theo dõi,
đôn đốc,
động viên GV trong quá trình thực hiện KH
Bước 3
Đánh giá kết quả thực hiện KHCN, thực hiện
kế hoạch TCM
của mỗi GV.
Bước 4
34
3.3. Quy trình tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện KHCN
3. TTCM TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN GV XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH NĂM HỌC (KH CÁ NHÂN)
4.
Một số kỹ thuật
có thể vận dụng hiệu quả
vào việc xây dựng kế hoạch
35
36
SWOT
Strengths - Mặt mạnh
Weaknesses - Mặt yếu
Opportunities - Cơ hội
Threats - Thách thức
4.1. KỸ THUẬT SWOT – PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
Phân tích SWOT tĩnh
37
4.1. DÙNG KỸ THUẬT SWOT: PHÂN TÍCH TĨNH
Phân tích SWOT động
38
Phân tích tình hình:

Vùng OAEC: TCM đang ở trạng thái yếu về chủ quan, khó khăn về khách quan.
Vùng ABFE: TCM đang mạnh về chủ quan, khó khăn về khách quan.
Vùng CEHD: TCM đang còn yếu về chủ quan, song có thuận lợi về khách quan.
Vùng EFGH: TCM đang mạnh về chủ quan, thuận lợi về khách quan.
4.1. DÙNG KỸ THUẬT SWOT: PHÂN TÍCH ĐỘNG
Phân tích SWOT động
39
Phương hướng hoạt động:

Khi TCM ở vùng OAEC (nội lực còn yếu, ngoại lực còn khó khăn) thì phương hướng, mục tiêu đặt ra là phải giữ hoạt động của tổ ở mức “ổn định” ;
Khi TCM ở vùng ABFE (nội lực mạnh, ngoại lực vẫn còn khó khăn) thì phương hướng, mục tiêu là phải giữ hoạt động của tổ ở mức “ổn định – thích ứng”
Khi TCM ở vùng CEHD (nội lực còn yếu, ngoại lực thuận lợi) thì phương hướng, mục tiêu cho hoạt động của tổ là “ổn định – tăng trưởng”.
Khi TCM ở vùng EFGH (nội lực mạnh, ngoại lực thuận lợi) thì phương hướng, mục tiêu hoạt động của tổ là “phát triển – tăng tốc”.
4.1. KỸ THUẬT SWOT – PHÂN TÍCH ĐỘNG
5 yêu cầu đối với một mục tiêu chuẩn….
Vừa sức
(Achievable)
Đo lường được
(Measurable)
Cụ thể, dễ hiểu
(Specific)
Thực tế
(Realistics)
Có thời hạn
(Timebound)
40
S-M-A-R-T = thông minh
4.2. KỸ THUẬT SMART - XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU
Specific - cụ thể, dễ hiểu:
Mục tiêu phải cụ thể, dễ hiểu vì nó định hướng cho mọi người hoạt động.
Measurable – đo lường được:
Mục tiêu mà không đo lường được thì khó kiểm soát và không biết có đạt được hay không
Achievable – vừa sức:
Mục tiêu phải có tính thách thức để cố gắng, nhưng cũng đừng đặt ra loại mục tiêu không thể đạt nổi.
Realistics – thực tế:
Đây là tiêu chí đo lường sự cân bằng giữa kết quả mong muốn đạt được so với khả năng thực hiện, với hiện trạng nguồn lực của trường bạn (thời gian, đội ngũ, CSVC, tài chính...).
Timebound – có thời hạn:
Mọi công việc phải có thời hạn hoàn thành, nếu không nó sẽ bị trì hoãn và ảnh hưởng tới viêc thực hiện kế hoạch chung.
41
4.2. KỸ THUẬT SMART - XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

4.3
Kỹ Thuật Thiết Kế Mục Tiêu
TRONG XÂY DỰNG KH TCM

42
4.3.1. Thiết kế mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu
trong xây dựng KH ở cấp cơ sở
43
MỤC TIÊU 1:
a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện
Nhiệm vụ a1: …….. Chỉ tiêu a1 …………
Nhiệm vụ a2: …….. Chỉ tiêu a2 ………
Nhiệm vụ a3: …….. Chỉ tiêu a3 ………
MỤC TIÊU 2:
Biện pháp 1 …………..
b. Biện pháp (thực hiện các nhiệm vụ)
Biện pháp 2 …………..
Biện pháp 3 …………..
Ví dụ
THIẾT KẾ HỆ THỐNG MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU – BIỆN PHÁP TRONG XÂY DỰNG KH TCM

Mục tiêu 1: Nâng cao rõ rệt trình độ chuyên môn nghiệp vụ của GV trong tổ.
Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:
Nhiệm vụ 1.1. Tăng cường hoạt động dự giờ và rút kinh nghiệm về thực hiện giờ lên lớp. Chỉ tiêu: 100% gv đạt đủ số giờ dự quy định, trong đó ít nhất mỗi kỳ TCM tổ chức 1 lần đi dự giờ của GV giỏi của trường bạn;
Nhiệm vụ 1.2. Đẩy mạnh hoạt động thực tập DH theo các chuyên đề áp dụng cái mới/giải quyết những hạn chế, yếu kém về c.môn, nghiệp vụ. Chỉ tiêu: mỗi tháng, 100% các nhóm CM tổ chức ít nhất 1 lần dạy & dự giờ chuyên đề;
Nhiệm vụ 1.3. Tích cực đăng ký và phấn đấu đạt giáo viên giỏi các cấp. Chỉ tiêu: năm học 2011-2012 có 1 GV đạt giỏi cấp tỉnh/thành, 2 GV đạt GVG huyện/quận
Nhiệm vụ 1.4.
44
Mục tiêu 1: Nâng cao rõ rệt trình độ chuyên môn nghiệp vụ của GV trong tổ.
A. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:
B. Các biện pháp thực hiện:
Tổ, nhóm CM lên kế hoạch các hoạt động nói trên cụ thể, công khai để các nhóm, các cá nhân theo dõi và chủ động thực hiện;
TCM cải tiến quy trình tổ chức các chuyên đề thực tập SP, cải tiến cách tiến hành các giờ dạy thực hiện chuyên đề trên cơ sở chú trọng cả 3 khâu: cải tiến chất lượng bài soạn, cải tiến chất lượng giờ lên lớp, cải tiến các đánh giá CL giờ học;
Tổ, nhóm chuyên môn rà soát, cải tiến, hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy;
Tham gia đầy đủ và tích cực các hội nghị chuyên môn do cấp trên tổ chức;
Tạo điều kiện thuận lợi để GV đi học năng cao trình độ, đi dự giờ hoặc phấn đấu GVG
Mỗi GV coi việc học hỏi, dự giờ đồng nghiệp trong và ngoài trường để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của mình và của tổ mình;
Ví dụ
THIẾT KẾ HỆ THỐNG MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU – BIỆN PHÁP TRONG XÂY DỰNG KH TCM

45
Ví dụ thiết kế
HỆ THỐNG MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU – BiỆN PHÁP TRONG XD KHTCM

Mục tiêu 1: Nâng cao rõ rệt trình độ chuyên môn nghiệp vụ của GV trong tổ.
Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:
Nhiệm vụ 1.1. Tăng cường hoạt động dự giờ và rút kinh nghiệm về thực hiện giờ lên lớp. Chỉ tiêu: 100% gv đạt đủ số giờ dự quy định, trong đó ít nhất mỗi kỳ TCM tổ chức 1 lần đi dự giờ của GV giỏi của trường bạn;
Nhiệm vụ 1.2. Đẩy mạnh hoạt động thực tập DH theo các chuyên đề áp dụng cái mới/giải quyết những hạn chế, yếu kém về c.môn, nghiệp vụ. Chỉ tiêu: mỗi tháng, 100% các nhóm CM tổ chức ít nhất 1 lần dạy & dự giờ chuyên đề;
Nhiệm vụ 1.3. Tích cực đăng ký và phấn đấu đạt giáo viên giỏi các cấp. Chỉ tiêu: năm học 2011-2012 có 1 GV đạt giỏi cấp tỉnh/thành, 2 GV đạt GVG huyện/quận
Nhiệm vụ ….
Các biện pháp thực hiện:
Tổ, nhóm CM lên kế hoạch các hoạt động nói trên cụ thể, công khai để các nhóm, các cá nhân theo dõi và chủ động thực hiện;
TCM cải tiến quy trình tổ chức các chuyên đề thực tập SP, cải tiến cách tiến hành các giờ dạy thực hiện chuyên đề trên cơ sở chú trọng cả 3 khâu: cải tiến chất lượng bài soạn, cải tiến chất lượng giờ lên lớp, cải tiến các đánh giá CL giờ học;
Tổ, nhóm chuyên môn rà soát, cải tiến, hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy;
Tham gia đầy đủ và tích cực các hội nghị chuyên môn do cấp trên tổ chức;
Tạo điều kiện thuận lợi để GV đi học năng cao trình độ, đi dự giờ hoặc phấn đấu GVG
Mỗi GV coi việc học hỏi, dự giờ đồng nghiệp trong và ngoài trường để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của mình và của tổ mình;
46
4.3.2. Thiết kế mục tiêu, chỉ tiêu
trong xây dựng KH ở cấp quản lý vĩ mô
47

Ví dụ 1: Mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phổ cập giáo dục:

Mục tiêu: Tạo thêm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Chỉ tiêu 1: Giảm khoảng cách trong tỷ lệ nhập học đúng tuổi giữa thành thị và nông thôn còn 2% vào năm 201…
Chỉ tiêu 2: Tăng tỷ lệ đi học của trẻ em nam và nữ thuộc các xã đặc biệt khó khăn lên 85% vào năm 201….
Chỉ tiêu 3: Tăng tỷ lệ trường tiểu học có đường nội bộ cho học sinh khuyết tật vào lớp lên 50% vào năm 201…

(Nguồn: Tài liệu “Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo…” – Bộ GD-ĐT – Dự án tăng cường năng lực xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục trung hạn cấp tỉnh, thành phố. Hà Nội-2009)
48
4.3.2. Thiết kế mục tiêu, chỉ tiêu
trong xây dựng KH ở cấp quản lý vĩ mô
Ví dụ 2: Mục tiêu, chỉ tiêu về tiếp cận cơ hội học tập:

Mục tiêu: Tăng tỷ lệ trẻ nhập học đúng tuổi; nâng cao chất lượng học tập của trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ em gái, tăng tỷ lệ HS học hoà nhập.
Các chỉ tiêu:
Đến năm 2014:
Chỉ tiêu 1: 95% trẻ em xuất thân từ các gia đình chính sách được đến trường, đặc biệt là các em gái
Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ lệ bỏ học xuống còn 3 %
Chỉ tiêu 3: Đảm bảo 100 % HS có đủ SGK tất cả các môn học

(Nguồn: Tài liệu tập huấn hiệu trưởng THCS tham gia dự án giáo dục THCS vùng khó nhăn nhất. Bộ giáo dục và đào tạo-Dự án giáo dục THCS vùng KKN, 2010)
49
4.3.2. Thiết kế mục tiêu, chỉ tiêu
trong xây dựng KH ở cấp quản lý vĩ mô
Hoạt động 4:
Thực hành
THIẾT KẾ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU TRONG KH
50
Thực hành

Mỗi nhóm thiết kế một mục tiêu (với cấu trúc hoàn chỉnh) cho một lĩnh vực hoạt động cụ thể sẽ đề xuất trong KHTCM năm học 2011 – 2012.
Nhóm 1: Thiết kế MT cho hoạt động bồi giỏi phụ kém;
Nhóm 2: Thiết kế MT cho hoạt động tổ chức DH theo chuyên đề
Nhóm 3: Thiết kế MT cho hoạt động đổi mới PPDH của TCM
Nhóm 4: Thiết kế MT cho hoạt động bồi dưỡng đội ngũ GV
Trở về 31
4.5
Kỹ thuật 5W+2H
51
5W + 2H

52
53
When?
Where?
Who?
What?
How (know)?
Why?
How (much)?
Sử dụng kỹ thuật 5W + 2H
Phát triển
tư duy phân tích toàn diện
và tư duy phản biện sâu sắc
khi hoạch định

Công dụng
Công cụ 5W2H được sử dụng hiệu quả trong nhiều trường hợp:
Lập kế hoạch mọi công việc/ hoạt động
Xác lập nội dung thuyết trình,
nghiên cứu đề tài khoa học,
tóm tắt một cuốn sách, một tài liệu
ghi nhớ kiến thức, một sự kiện

5W2H cũng có thể sử dụng chung với Bản đồ tư duy để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong quản lý, trong giảng dạy, học tập, cũng như mọi công việc khác.


54
Kết luận
55
Công cụ Lập Kế hoạch 5W+2H rất đơn giản nhưng lại tỏ ra rất hiệu quả nếu chúng ta sử dụng nó đúng đắn, khéo léo và thông minh.
5W2H
56
4.5. Vận dụng Kỹ thuật 5W+2H
TƯ DUY TOÀN DIỆN KHI LẬP KẾ HOẠCH
57
Các nhiệm vụ chính của TCM
Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua.
Thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới PPDH, PP KT-ĐG;
Thực hiện hoạt động bồi giỏi – phụ kém;
Xây dựng đội ngũ (phẩm chất tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ…)
Các hoạt động khác: chủ nhiệm lớp, Đoàn, Đội,
58
 
Gửi ý kiến