Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thầy Danh (THCS An Phước)
Người gửi: Lê Hồng Khanh
Ngày gửi: 08h:55' 14-03-2012
Dung lượng: 693.0 KB
Số lượt tải: 558
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2011 – 2012
Phoøng Giaùo Duïc Ñaøo Taïo Mang Thít
Tröôøng THCS An Phöôùc
GV: PHAN THANH DANH
1/ Nhiệt kế dùng để làm gì?
=>Nhieät keá duøng ñeå ño nhieät ñoä.
2/Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nào?
=>Nhieät keá thöôøng duøng hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng daõn nôû vì nhieät cuûa caùc chaát.
3/Keå teân moät soá loaïi nhieät keá maø em ñöôïc bieát.
=>Nhieät keá thuûy ngaân, nhieät keá röôïu, nhieät keá y teá….
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nhiệt kế rượu
(từ -30oC đến 60oC )
Nhiệt độ của hơi nước đang sôi
BÀI TẬP
Nhiệt độ của không khí trong phòng.
Nhiệt kế y tế
(từ 35oC đến 42oC )
Nhiệt kế dầu
(từ 0oC đến 100oC )
Nhiệt độ cơ thể người
Cột A ghi tên và thang chia độ của 3 loại nhiệt kế .
Cột B ghi 3 yêu cầu cần đo nhiệt độ.
 Hãy nối A với B sao cho phù hợp nhất.
1.
2.
3.
a.
b
c.
A
B
KT MẪU BC
Đáp án: 1-c ; 2-b ; 3-a
Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH
ĐO NHIỆT ĐỘ
DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ.
THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC.
BÁO CÁO THỰC HÀNH.
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH
1. Ý thức tham gia hoạt động của từng cá nhân trong nhóm: (3 điểm)
2. Có kĩ năng thực hành tốt: (2 điểm)
3. Bản báo cáo thực hành: Có chất lượng, phù hợp với kết quả thực hành, trình bày hợp lí, rõ ràng, cẩn thận, trung thực, vẽ đồ thị chính xác: (5điểm)
Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ
I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ
1.Dụng cụ:
oC
Nhiệt kế y tế.
Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ
I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ
1.Dụng cụ: Nhiệt kế y tế.
Quan sát nhiệt kế, trả lời từ C1 đến C5 ,
ghi vào bản báo cáo.
C1: Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế :……
C2: Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế :…….
C3: Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ …… đến …..
C4: Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : ……
C5: Nhiệt độ được ghi màu đỏ: ……
0C
-Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu chưa, nếu còn trên ống quản thì cầm vào phần thân nhiệt kế, vẩy mạnh cho thủy ngân tụt xuống bầu.
Chú ý: Khi vẩy, tay cầm chặt nhiệt kế để khỏi bị văng ra và chú ý không để nhiệt kế va đập vào vật khác.
I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế y tế
( loại nhiệt kế thủy ngân).Cần chú ý gì khi sử dụng nhiệt kế y tế?
Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ
oC
-Dùng bông y tế lau sạch thân và bầu nhiệt kế .
-Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế, đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế .
-Chờ chừng 3 phút, rồi lấy nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.
-Chú ý: Không cầm vào bầu nhiệt kế khi đọc nhiệt độ.
36,8 oC
I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế y tế
( loại nhiệt kế thủy ngân).2.Tiến hành đo:
Đo nhiệt độ cơ thể của mình và đo nhiệt độ cơ thể của bạn, ghi vào bản báo cáo.
Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ
?
?
I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân).
2.Tiến hành đo ( Sgk)II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC:
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước( loại cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ.
Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ
I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân).
2.Tiến hành đo ( Sgk)
II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC:
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước
( loại cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ.
Quan sát nhiệt kế dầu và điền vào chỗ trống trong các câu từ C6 đến C9.
C6: Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế : ……..
C7: Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế :………
C8: Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ …… đến ……
C9: Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : ……
Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ
I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân).
2.Tiến hành đo ( Sgk)
II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC:
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước
( loại cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ.
Đọc số đo nhiệt độ trong trường hợp sau:
59oC
34oC
Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ
I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân).
2.Tiến hành đo ( Sgk)
II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC:
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước
( loại cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ.

2.Tieán haønh ño :

2.Tiến hành đo
- Đốt đèn cồn và đun nước trong thời gian khoảng 10 phút
- Ghi nhiệt độ của nước trước khi đun và trong quá trình đun sau mỗi phút.
Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ
Bài 23 Thực hành đo nhiệt độ
Nhiệt độ (0C)
Thời gian (phút)
34
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân).
2.Tiến hành đo ( Sgk)
II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC:
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước( loại cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ.
2.Tiến hành đo ( Sgk)
III.BÁO CÁO THỰC HÀNH
Hoàn thành báo cáo thực hành
1.Họ và Tên Lớp
2.a) 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế:
C1:Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế :…
C2:Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế:…
C3:Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ …đến….
C4:Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : ……
C5:Nhiệt độ được ghi màu đỏ: ……
b) 4 đặc điểm của nhiệt kếdầu:
C6:Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế : …..
C7:Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế :…
C8:Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ …đến …
C9:Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : ……
c) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun.
3.Các kết quả đo
a) Đo nhiệt độ cơ thể người:
b) Bảng theo dõi nhiệt độ của nước
Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘBài sắp học: Ôn Tập
OÂân taäp caùc noäi dung sau:
- Söï nôû vì nhieät cuûa caùc chaát raén, loûng, khí khaùc nhau nhö theá naøo ?
- Moät soá öùng duïng cuûa söï nôû vì nhieät
- Giaûi thích caùc öùng duïng cuûa söï nôû vì nhieät, caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa baêng keùp
- Nhaän bieát ñöôïc caáu taïo vaø coâng duïng cuûa caùc loaïi nhieät keá khaùc nhau,
- Phaân bieät nhieät giai Cenxiuùt vaø nhieät giai Farenhai
-Laøm caùc baøi taäp coøn laïi ôû saùch BTVL
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
I.DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế y tế( loại nhiệt kế thủy ngân).
2.Tiến hành đo ( Sgk)
II.THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐUN NƯỚC:
1.Dụng cụ:
Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước( loại cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đỡ.
2.Tiến hành đo ( Sgk)
III.BÁO CÁO THỰC HÀNH
Tiết 27 BÀI 23 THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ
CHÚC THẦY, CÔ SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM LUÔN HỌC GIỎI
 
Gửi ý kiến