Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Unit 10

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Võ Bích Ngọc
Người gửi: Châu Chánh Ngôn
Ngày gửi: 05h:30' 02-06-2016
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
M? An Secondary School
Teacher: Nguy?n V Bích Ng?c
Nguyễn Thu Trang
6
2
4
5
b. Go to bed early
d. Wash the clothes
c. Wash his face
a. Brush his teeth
MATCHING
1
3
f. Take morning exercises
e. Take a shower
I. WARM – UP :
Monday, January 25th, 2016
Week: 22
Period: 61
UNIT 10:
LESSON 1
HEALTH AND HYGIENE
A. PERSONAL HYGIENE - A1,2
- hygiene (unc.N) :
vệ sinh
- a harvest :
vụ mùa
- helpful (adj) :
có ích ,giúp ích
- (to) iron - ironed:
ủi quần áo
- (to) stay up late (exp):
thức khuya
New words:
có lẽ, có thể
- probably (adv):
I. WARM UP: (5’)
- Matching
II. PRE-READING(15’)
1.Pre teach vocabulary
2. Set the scene
3. Pre question
III. WHILE READING: (15’)
- True – False statements
- Comprehension questions
IV. POST READING:(8’)
- Discussion
_ Consolidation
V. HOMEWORK: (2’)
Monday, January 25th, 2016
Week: 22
Period: 61
UNIT 10:
LESSON 1
HEALTH AND HYGIENE
Hoa
Hoa’s mother
Hoa’s father
A. PERSONAL HYGIENE - A1,2
Pre questions:
1. Does Hoa’s mother write about Hoa’s studying?
2. What does she want Hoa to do and not to do?
I. WARM UP: (5’)
- Matching
II. PRE-READING(15’)
1.Pre teach vocabulary
2. Set the scene
3. Pre question
III. WHILE READING: (15’)
- True – False statements
- Comprehension questions
IV. POST READING:(8’)
- Discussion
_ Consolidation
V. HOMEWORK: (2’)
Nguyễn Thu Trang
2. - What does Hoa’s mother want Hoa to do ?
Get up early
Do morning exersises
Wash and iron her own clothes.
- Hoa’s mother wants her not to do
stay up late.
eat too much candy
TRUE or FALSE STATEMENTS:


last week.

a farmer.


never liked to get up early in Hue

8
2
1
3
5
4
6
7
10
Group A
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Group B
Read then answer these questions:
Why are Hoa’s parents busy ?
b. Who helps them on the farm ?
c. When will they go to Ha Noi ?
d. How is Hoa different now ?
e. What does Hoa’s mother want her to do ?
f. What does she want her not to do?
9
LUCKY NUMBERS:
Why are Hoa’s parents busy ?
- They are busy because it is nearly harvest time.
LUCKY NUMBER

b. Who helps them on the farm ?
- Hoa’s grandfather helps them on the farm .
c. When will they go to Ha Noi ?
- They will go to Ha Noi soon, probably after the harvest
- Hoa is different now. She gets up early and does morning exercises everyday.
d. How is Hoa different now ?
LUCKY NUMBER
e. What does Hoa’s mother want her to do ?
Hoa’s mother wants her to take care of herself,
to wash and iron her own clothes.
LUCKY NUMBER
f. What does she want Hoa not to do ?
- Hoa’s mother doesn’t want her to eat too much candy or stay up late.
Answers:
a. Why are Hoa’s parents busy?
b. Who helps them on the farm?
c. When will they go to Ha Noi?
d. How is Hoa different now ?
e. What does Hoa’s mother want her to do ?
f. What does she want Hoa not to do ?
Questions :
a. They are busy because it is nearly harvest time.
b. Hoa’s grandfather helps them on the farm .
c. They will go to Ha Noi soon, probably after
the harvest
d. Hoa is different now. She gets up early and
does morning exercises everyday.
e. Hoa’s mother wants her to take care of herself, to wash and iron her own clothes.
f. Hoa’s mother doesn’t want her to eat too much candy or stay up late.
g)
a)
d)
h)
b)
f)
e)
c)
* Match each activity to a suitable picture.
1. go to bed
2. change clothes
3. put on clothes
4. polish shoes
5. Put a lunch box and a bottle of water in her bag
6.have breakfast
7.iron clothes
8. talk with friends
IV. Post – Reading :
g)
a)
d)
h)
b)
f)
e)
c)
a)
e)
f)
d)
g)
c)
h)
b)
II. Listen and put the pictures in the order you hear.
Monday, January 25th, 2016
Week: 22
Period: 61
UNIT 10:
LESSON 1
HEALTH AND HYGIENE
* What do you often do to keep your body strong and clean?
A. PERSONAL HYGIENE - A1,2
I. WARM UP: (7’)
- Matching
II. PRE-READING(15’)
1.Pre teach vocabulary
2. Set the scene
3. Pre question
III. WHILE READING: (15’)
- True False statements
- Comprehension questions
IV. POST READING:(8’)
- Discussion
_ Consolidation
V. HOMEWORK: (2’)
- I often do morning exercises
- I often do my iron my clothes.
- I often get up early.
- I often wash my face.
- I never stay up late
Monday, January 25th, 2016
Week: 22
Period: 61
UNIT 10:
LESSON 1
HEALTH AND HYGIENE
Homework:
1. Learn vocabulary by heart .
2. Rewrite A1 in your notebooks.
3. Prepare Unit 10: HEALTH AND HYGIENE
Lesson 2: A 3,4

A. PERSONAL HYGIENE - A1,2
I. WARM UP: (5’)
- Matching
II. PRE-READING(15’)
1.Pre teach vocabulary
2. Set the scene
3. Pre question
III. WHILE READING: (15’)
- True – False statements
- Comprehension questions
IV. POST READING:(8’)
- Discussion
_ Consolidation
V. HOMEWORK: (2’)
Thanks For Your Attention
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓