Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Đại 9: Ôn Tập HKI

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Minh Sang
Ngày gửi: 06h:51' 09-12-2014
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Long Mỹ, ngày 04 tháng 12 năm 2014
Ôn tập kiến thức chương I
Các bài toán biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
Các công thức biến đổi căn thức bậc hai.
Căn bậc hai - Căn thức bậc hai.
Các kiến thức trọng tâm
Căn bậc ba.
ÔN TẬP HỌC KÌ I
Các công thức biến đổi căn thức
Ôn tập kiến thức chương I
Bài 1. Chọn đáp án đúng?
Câu 1.

Căn bậc hai số học của là:
ÔN TẬP HỌC KÌ I
Câu 2
Ôn tập kiến thức chương I
Chọn đáp án đúng nhất
ÔN TẬP HỌC KÌ I
Căn thức xác định khi
Ôn tập kiến thức chương I
Câu 3 : .
So sánh và ta được kết quả là
A.
C.
B.
D.
Không so sánh được
Chọn đáp án đúng nhất
ÔN TẬP HỌC KÌ I
Ôn tập kiến thức chương I
Bài 2: Thực hiện các phép tính sau :
ÔN TẬP HỌC KÌ I
Thảo luận nhóm
Bài 3: Giaûi caùc phöông trình sau:

Thời gian
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Ôn tập kiến thức chương I
Bài 4.
Cho biểu thức
a. Tìm điều kiện của x để P xác định và rút gọn P
b. Tìm giá trị của x để P = 2
ÔN TẬP HỌC KÌ I
Trò chơI giảI ô chữ
Luật chơi
Có một ô chữ gồm 15 chữ cái.
Có 8 câu hỏi mỗi câu hỏi ứng với một chữ cái.
Hai đội lần lượt thay phiên nhau trả lời
Nếu trả lời sai thì quyền trả lời thuộc đội còn lại.
Mçi mét thµnh viªn chØ ®­îc 1 c©u.
Mçi ch÷ c¸i t×m thÊy trong « ch÷ ®­îc tÝnh lµ 10 ®iÓm.
NÕu chọn c©u tr¶ lêi mµ ch÷ c¸i ®ã cïng xuÊt hiÖn ë 2 hoÆc 3 « th× ®­îc tÝnh 20 ®iÓm hoÆc 30 ®iÓm.
Tõ sau c©u hái sè 5 ®Õn c©u thø 7 c¸c ®éi ®­îc quyÒn tr¶ lêi c©u cã trong « ch÷.
Tr¶ lêi ®óng ®­îc tÝnh 20 ®iÓm.
O
C
H
O
C
N
Ư
A
H
O
C
M
A
I
H
Ã
ĐỘI B
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
Tính giá trị được kết quả :
2
Căn bậc hai số học của 9 là :
3
0
ĐỘI A
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
3
Rút gọn được kết quả bằng :
-1
4
Biểu thức
khi x b?ng bao nhiờu:
7
5
.
.

Có giá trị bằng:
2
6
có giá trị là :
4
7
Rút gọn biểu thức được kết quả là :
8
1
Biểu thức bằng:
C
H
H
C
C
H
H
N
C
C
H
H
A
N
C
C
H
H
H
C
A
N
C
C
H
H
M
H
C
A
N
C
C
H
H
I
M
H
C
A
N
C
C
H
H
Thời gian
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
Xem lại các công thức ở chương I
Xem lại các bài tập đã làm
Tiếp tục xem và học các kiến thức cơ bản ở chương II và chương III
GV: Nguyễn Tấn Huân
CHÚC
QUÝ
THẦY

MẠNH
KHỎE

CÔNG
TÁC
TỐT!
CHÚC
CÁC
EM
CHĂM
NGOAN

HỌC
GIỎI!
XIN CHÂN THÀNH
CẢM ƠN!
LONG MỸ, NGÀY 04-12-2014
GIỜ HỌC KẾT THÚC !
KÍNH CHÚC QUÍ THẦY ,CÔ GIÁO
MẠNH KHỎE,HẠNH PHÚC,THÀNH ĐẠT!
CHÚC CÁC EM HỌC SINH
CHĂM NGOAN,HỌC GIỎI !
Thời gian
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
 
Gửi ý kiến