Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

QĐ1059-UBND_Chamsangkien_TĐCS_TĐCT

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGD
Người gửi: Lê Hồng Khanh
Ngày gửi: 10h:32' 12-08-2011
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1509 /QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 04 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định công nhận sáng kiến để xét tặng
danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định công nhận sáng kiến để xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Giao cho Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên HĐ TĐKT tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu:

CHỦ TỊCH

Đã ký: Nguyễn Văn Diệp

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về công nhận sáng kiến để xét tặng
danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 1509 /QĐ-UBND ngày 04 /8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng,

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
- Quy định này áp dụng cho các sáng kiến trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân là cán bộ công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
- Quy định này quy định điều kiện, thẩm quyền, trình tự thủ tục công nhận sáng kiến để làm căn cứ xét khen thưởng.
2. Đối tượng áp dụng: Tất cả cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Giải thích từ ngữ:
1. Sáng kiến (theo Nghị định 42): Là sự sáng tạo cải tiến kỹ thuật, tạo ra giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng khối lượng, chất lượng, năng suất, hiệu quả trong công tác,... hoặc
 
Gửi ý kiến