Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Hướng dẫn thanh tra hoạt động sư phạm năm học 2011-2012

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGD
Người gửi: Lê Hồng Khanh
Ngày gửi: 19h:59' 23-11-2011
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH TRA SỞ Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Số: 63 /HD-TTr Vĩnh Long, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 HƯỚNG DẪN
THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2011-2012Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục Và Đào tạo hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.
Căn cứ Hướng dẫn số 5859/BGDĐT-TTr ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012.
Thực hiện Kế hoạch số 48/KH.TTr ngày 14/9/2011 của Thanh tra Sở được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phê duyệt theo quyết định số 1909 /SGDĐT ngày 15/9/2011.
Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên năm học 2011-2012 như sau:

A. Mục đích, yêu cầu:
-Thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm (HĐSP) của giáo viên (GV) nhằm đánh giá đúng trình độ chuyên môn, việc tuân thủ qui chế chuyên môn và các qui định khác có liên quan, phát hiện kinh nghiệm tốt để phổ biến; kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng GV một cách hợp lý.
-Đôn đốc GV giảng dạy đúng chương trình, nội dung và kế hoạch đã được Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD-ĐT qui định. Đánh giá đúng trình độ của GV, xem xét hoạt động sư phạm trong hoàn cảnh cụ thể để phát hiện kinh nghiệm tốt, tiềm nămg và những yếu kém, hạn chế để hướng dẫn việc phát huy sở trường, khắc phục yếu kém, hạn chế.
-Tất cả giáo viên thuộc ngành học mầm non, phổ thông, ngành giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, Phòng GD-ĐT đều được thanh tra, kiểm tra HĐSP; trong năm học ít nhất phải có 15% GV/ TS GV thuộc đơn vị được các cấp quản lý thanh tra, kiểm tra HĐSP. Riêng đối với giáo viên thuộc Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, các trường trung cấp và cao đẳng sẽ do đơn vị tự tổ chức kiểm tra HĐSP nhưng vẫn phải đảm bảo có ít nhất 15% GV/ TS GV được kiểm tra HĐSP.
-Đối với Sở GD&ĐT, Phòng GD-ĐT việc thanh tra một GV do một thanh tra viên hoặc một cộng tác viên thanh tra thực hiện có thể theo hình thức:
+Tổ chức các Đoàn thanh tra HĐSP của GV tại các trường theo kế hoạch.
+Kết hợp trong cuộc thanh tra toàn diện nhà trường, đơn vị.
Chú ý: không khoán số lượng GV cho cộng tác viên thanh tra thanh tra độc lập trong năm học.
-Đối với các trường, đơn vị, thủ trưởng tổ chức thực hiện kiểm tra HĐSP của GV theo kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị.

B.Hoạt động thanh tra, kiểm tra
I.Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
-Trên cơ sở nắm vững chất lượng đội ngũ, Thanh tra Sở GD&ĐT, Phòng GD-ĐTvà thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra GV (các đơn vị xây dựng kế hoạch KTNB) hàng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế, chú ý không chạy theo số lượng để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra. Khi xây dựng kế hoạch, cần chủ động gắn hoạt động thanh, kiểm tra với việc phân loại GV hàng năm theo qui định để sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ GV, bố trí lại công việc cho phù hợp đối với những GV có tay nghề thấp, tinh thần trách nhiệm yếu kém.
II. Trình tự, thủ tục thanh tra
1/Chuẩn bị
-Nắm thông tin cần thiết về: tình hình nhà trường, cơ sở vật chất kỷ thuật, đội ngũ GV và những yếu tố của tình hình địa phương ảnh hưởng đến học tập của học sinh và hoạt động của nhà trường.
-Nắm thông tin về GV như: trình độ đào tạo, thâm niên, thành tích chuyên môn, quá trình công tác, đánh giá của trường và lần thanh tra trước đó (nếu có).
-Nắm thông tin về nội dung thanh tra như: thực hiện chương trình giảm tải, kế hoạch giảng dạy, nội dung bài dạy ( có thí nghiệm, thực hành và điều
 
Gửi ý kiến