Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Hướng dẫn ôn kiến thức và cấu trúc đề thi HSG năm học 2011-2012

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGD
Người gửi: Lê Hồng Khanh
Ngày gửi: 04h:17' 03-02-2012
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 123/SGDĐT-GDTrH Vĩnh Long, ngày 31 tháng 01 năm 2012
V/v hướng dẫn nội dung kiến thức
và cấu trúc đề thi học sinh giỏi tỉnh
cấp THCS.


Kính gởi:
- Trưởng phòng GD&ĐT huyện; thành phố;
- Hiệu trưởng trường Trung học cấp 2, 3.Nhằm chuẩn bị tốt cho việc ôn tập và nâng cao chất lượng kỳ thi học sinh giỏi tỉnh cấp Trung học cơ sở;
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn “Nội dung kiến thức và cấu trúc đề thi học sinh giỏi tỉnh cấp THCS áp dụng từ năm học 2011 – 2012” các môn Toán, Ngữ Văn, Vật lý, Tiếng Anh.

( Đính kèm theo công văn )

Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố triển khai đến các trường Trung học cơ sở trực thuộc; Hiệu trưởng trường Trung học cấp 2, 3; trường THCS triển khai đến tổ chuyên môn Toán, Ngữ Văn, Vật lý, Tiếng Anh và các giáo viên thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi./.


KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: (đã ký)
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Như kính gởi;
- Lưu: VP, GDTrH.

Lý Đại Hồng
NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI
HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN TOÁN THCS
ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2011-2012


TT
Môn
Nội dung kiến thức
Cấu trúc đề thi

1
Số học

- Phép chia hết trong N và Z
- Đồng dư thức
- Phương trình nghiệm nguyên

-Thời gian:
150 phút
-Thang điểm:
20

- Số học: 2đ
(1 bài)

- Đại số: 12đ
(3 bài)- Hình học: 6đ
(2 bài)

2
Đại số

- Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, hệ đối xứng
- Bất đẳng thức
- Phương trình và bất phương trình chứa căn
- Phương trình và bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
- Phương trình bậc hai và các phương trình đưa được về phương trình bậc hai
- Phương trình bậc hai chứa tham số, ứng dụng của Hệ thức Vi-et
- Cực trị3
Hình học

- Hệ thống kiến thức về tam giác, tứ giác, đường tròn
- Hệ thức lượng trong tam giác vuông
- Cực trị
- Các dạng bài toán tổng hợp về đường tròn, tứ giác nội tiếp,góc nội tiếp…
- Quỹ tích
- Các bài toán về diện tích đa giác
NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI
HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN NGỮ VĂN THCS
ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2011-2012


TT
Môn
Nội dung kiến thức
Cấu trúc đề thi

1
NỘI DUNG

- Các văn bản trong chương trình đến thời điểm tổ chức thi cấp tỉnh.
- Vẻ đẹp, số phận của người phụ nữ trong các văn bản văn học Trung đại.
- Truyện Kiều của Nguyễn Du (Giá trị hiện thực, giá trị tố cáo, nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm và các đoạn trích trong chương trình Ngữ văn 9)
- Hình ảnh người chiến sĩ Cách mạng trong các văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn 9.
- Tình cảm gia đình qua các văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn 9.
- Kiến thức về các vấn đề xã hội, tư tưởng- đạo lí.

-Thời gian:
150 phút

-Thang điểm:
202
PHƯƠNG PHÁP

- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng xây dựng đoạn văn nghị luận xã hội (một hiện tượng, sự việc trong đời sống hoặc một vấn đề về tư tưởng, đạo lí)
- Rèn luyện cho học sinh phương pháp làm bài văn nghị luận (Giải thích, chứng minh, nhận xét, đánh giá một vấn đề; Phân tích nét đặc sắc về nội dung- nghệ thuật của một tác phẩm hoặc một văn bản nằm trong các chủ đề trên, dạng đề tổng hợp).

NỘI DUNG KIẾN
 
Gửi ý kiến